Welcome to Green Island

Green Lsland
Who We Are เป็นที่ทราบกันดีว่าเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยสามารถนำพารายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนเงินสูงถึง ปีละ 15,000 ล้านบาท และอยู่ในลำดับที่ 6 ของ ยอดรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม การเตรียมการรับมือกับจำนวนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการโรงแรมที่พัก ตลอดจนกิจการท่องเที่ยวต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการวางแผนและมีการจัดการที่เป็นระบบสำหรับขีดความสามารถของสาธารณูปโภค, การกำจัดของเสีย, การคมนาคมและที่สำคัญที่สุด คือ การรักษาดูแลทรัพยากร สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เกาะสมุย กำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสาธารณูปโภคต่างๆอย่างรุนแรงทำให้ภาพพจน์ของเกาะสมุยในสายตา นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเสื่อมถอยลงไปทุกทีการกลับมาเที่ยวซ้ำซึ่งเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จของแหล่งท่องเที่ยว มีอัตราต่ำลงอย่างน่าใจหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทำให้ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในเกาะสมุยได้รวมตัวกันเพื่อกอบกู้สถานการณ์อย่างเร่งด่วน เพื่อผลักดันให้เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของประเทศไทย ก่อนที่ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น จนยากแก่การแก้ไขและประเทศไทยก็จะสูญเสียรายได้หลักไปเป็นเม็ดเงินที่สูงมาก ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ และต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการฟื้นฟูแก้ไขในการนี้จึงได้เกิด มูลนิธิเกาะสีเขียว ขึ้น เพื่อนำมาทำให้เกาะสมุย ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตลอดไป อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ทั้งด้านรายได้และการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อทั้งรัฐและ เอกชนผู้ประกอบการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆอาทิ ผู้ประกอบการโดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย, สมาคมโรงแรมภาคใต้ฝั่งตะวันออก, สมาคมสปาสมุย มูลนิธิเกาะสีเขียว เป็นองค์กรที่ประสงค์จะแสวงหาความร่วมมือที่จะนำเกาะสมุยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ของประเทศได้พัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ที่มีความตระหนัก และรับรู้ถึงความสำคัญยิ่งของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวโครงการต่างๆจะครอบคลุมและเป็นแกนนำไปสู่การมีแผนแม่บทในการพัฒนาเกาะสมุย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ยังสามารถนำชื่อเสียงมาสู่เกาะสมุยให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ที่สามารถจัดระบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภาวะโลกร้อน ที่ทั่วโลกกำลังวิตกกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ความหมายของ “สีเขียว” มีความหมายครอบคลุมไปทุกส่วนที่ประกอบกันเป็นเกาะสมุย สีเขียว คือธรรมชาติที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสดชื่นเขียวขจีของพรรณไม้ ที่ช่วยให้เกาะสมุย สวยงามมีอากาศสดชื่นพื้นดินอุดมสมบูรณ์ สีเขียว คือความกลมกลืนของสิ่งปลูกสร้างกับสภาพแวดล้อม ที่มีรูปแบบสวยงาม มีระบบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มเปี่ยม สีเขียว คือจิตสำนึกของผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ประชาชนผู้อยู่อาศัย หน่วยงานของรัฐ ที่ร่วมใจกันทำหน้าที่ของตนต่อสังคมเกาะสมุยด้วย ความปรารถนาดีและใส่ใจรับผิดชอบ Please click here to download MOU

Meaning of ‘Green’

Meaning of ‘Green’ is the color of unspoiled nature, filled with luxurious vegetation that provides Koh Samui with much of its beauty and fresh, clean air. Green means harmony between constructed and natural environments. In this way both work towards a common, beneficial outcome for society. Green refers to a state of awareness that allows local people, tourists, and government offices to cooperate to fulfill their duties related to Koh Samui and its society with good intentions and a sense of responsibility.

President

Chairman of Green Island Foundation Thailand ”We are in One World…….one beautiful world. We should commit ourselves to keep and protect our natural resources as Koh Samui to be a natural treasure until forever. The Green Island Foundation of Thailand ( GIFT ) was established to fulfill this highest commitment. We hope that everyone will kindly support GIFT as a gift to our beautiful world.”

คณะกรรมการมูลนิธิเกาะสีเขียว.

 1. คุณเรืองนาม ใจกว้าง
 2. คุณอานนท์ วาทยานนท์
 3. คุณสถิรพงศ์ สุรินทร์วรางกูร
 4. คุณวัลวลี ตันติกาญจน์
 5. คุณวิชชุดา อำพรผล
 6. คุณกัญฐณา อภิรภากรณ์
 7. คุณจุลฑามาศ ทองเผือก
 8. คุณนัดดาเพ็ญ ทุมมานนท์
 9. คุณธิติพันธ์ ธนภัทรธีรานันท์
 10. คุณกฤษณา พรหมเกาะ
 11. คุณสุภิญญา ศรีทองกุล