Welcome to Green Island

Green Lsland
Our Mission and Approach

เป้าหมายของมูลนิธฯ

  1. จะร่วมกันสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในปัญหาความเสื่อมโทรมของเกาะสมุยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระบบนิเวศน์และธุรกิจท่องเที่ยว
  2. จะร่วมกันเสริมสร้างความเข้าใจ และความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรและระบบนิเวศน์ของเกาะสมุยที่จะเอื้อต่อการดำรงชีวิตและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
  3. จะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจ ชุมชน กลุ่มอาชีพ และองค์กรต่างๆ ในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสมุย
  4. จะร่วมกันพัฒนาเกาะสมุย ในขอบเขตของขีดความสามารถในการรองรับได้ทุกๆส่วนของทรัพยากร และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  5. จะร่วมกันสร้างเสริมศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒธรรม ประเพณี การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  6. จะให้การสนับสนุน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึก และแรงจูงใจในการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเกาะสมุย
  7. จะร่วมกันลดมลพิษจากกิจกรรมการผลิต การบริโภค และการให้บริการในทุกขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของเกาะสมุย
  8. จะร่วมกันสร้างเสริมศักยภาพและความร่วมมือของทุกภาคส่วนบนเกาะสมุยในการเตรียมรับและปรับตัวต่อภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง