Welcome to Green Island

Green Lsland

จะมีกี่คนที่รู้ว่าฝนคือที่มาที่เดียวของน้ำบนเกาะสมุย หน่วยต้นน้ำเกาะสมุยจึงทุ่มเททั้งกายและใจ เพื่อรักษาผืนป่าต้นน้ำ เพื่อให้ทุกชีวิตได้ดำรงอยู่สืบไป การรณรงค์เรื่องฝาย เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำด้วยการสนับสนุนชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อคืนสมดุลสู่ธรรมชาติ ตลอดจนช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน เราตั้งเป้าหมายร่วมกับชุมชนว่าจะสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนให้ครบ 1,800 ฝาย ภายในปี 2557 โดยหวังว่าไม่เพียงแค่สรรพสัตย์และธรรมชาติเท่านั้นที่จะได้รับการดูแล แต่หัวใจผู้คนที่ได้ร่วมกิจกรรมและเกิดความตระหนักจะกลับมาช่วยทำให้เกาะสมุยสีเขียวตลอดไป