Welcome to Green Island

Green Lsland

จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนนำร่องธนาคารขยะ&โรงเรียนรักษ์สมุยร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออก (THA-Green) ขยายผลไปสู่โรงเรียนนำบนเกาะสมุยภายใต้โครงการโรงเรียนรักษ์สมุย (Low Carbon School-โลว์ คาร์บอน สคูล) โดย 1 โรงเรียนจับคู่กับโรงแรมพี่เลี้ยง 2 โรงแรมร่วมกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันในการแยก และบริหารจัดการขยะ โดยมีการสนับสนุนทางด้านเงินทุน และ ความรู้จากเทศบาลเกาะสมุย