Welcome to Green Island

Green Lsland

  1. จะร่วมกันสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในปัญหาความ เสื่อมโทรมของเกาะสมุยที่มี ผลกระทบต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระบบนิเวศน์และธุรกิจท่องเที่ยว
  2. จะร่วมกันเสริมสร้างความเข้าใจ และความตระหนักในคุณค่า ของทรัพยากรและระบบนิเวศน์ของเกาะสมุยที่จะเอื้อต่อการดำรง ชีวิตและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
  3. จะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของ หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจ ชุมชน กลุ่มอาชีพ และองค์กรต่างๆ ในการ ป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสมุย
  4. จะร่วมกันพัฒนาเกาะสมุย ในขอบเขตของขีดความสามารถใน การรองรับได้ทุกๆส่วนของทรัพยากร และการใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  5. จะร่วมกันสร้างเสริมศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒธรรม ประเพณี การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการลด ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  6. จะให้การสนับสนุน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกภาค ส่วน ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึก และแรงจูงใจในการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมและ ระบบนิเวศน์ของเกาะสมุย
  7. จะร่วมกันลดมลพิษจากกิจกรรมการผลิต การบริโภค และการให้ บริการในทุกขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของ เกาะสมุย
  8. จะร่วมกันสร้างเสริมศักยภาพและความร่วมมือของทุกภาคส่วน บนเกาะสมุยในการเตรียมรับและปรับตัวต่อภาวะโลกร้อนอย่างต่อ เนื่อง