Welcome to Green Island

Green Lsland

ก้าวที่ท้าทาย สมุย…เกาะสวรรค์นักปั่น สมุยใช้โอกาส WORLD CAR FREE DAY ประกาศเจตนารมร่วมกันในการ ขับเคลื่อนเกาะสมุยสู่การเป็น เกาะสวรรค์นักปั่น CYCLING PARADISE นําโดยเทศบาลนครเกาะสมุย มูลนิธิเกาะสีเขียว ร่วมกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน 46 องค์กร ลงนามบันทึกข้อตกลงปฏิญญาว่าด้วยการขับเคลื่อนเกาะสมุย สู่การเป็น เกาะ สวรรค์นักปั่น Cycling Paradise โดยมีสาระสําคัญครอบคลุมทั้งด้าน

  1. การสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยของผู้ขับขี่ยานยนต์อาทิ กําหนดความเร็วของยานพาหนะ ไม่เกิน 60 กม./ ชั่วโมง รณรงค์ Share the road กําหนดช่วงเวลาของรถบันทุก รถขนส่งสินค้า กําหนดระบบป้ายสัญลักษณ์
  2. การอํานวยความสะดวก ส่งเสริมให้ผู้คนบนเกาะปั่นจักรยานทั้งเพื่อสุขภาพ เพื่อการกีฬา และใน ชีวิตประจําวัน
  3. การอํานวยความสะดวก ส่งเสริมให้มีการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว อาทิการที่สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ให้นักท่องเที่ยวนําจักรยานขึ้นเครื่องบินแอร์บัสเดินทางสู่เกาะสมุยฟรี
SAMUI SUNDAY BIKE เพื่อกระตุ้นให้มีการปั่นจักรยานขึ้นในเกาะ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปีนี้จึงได้ริเริ่มกิจกรรม SAMUI SUNDAY BIKE จากนี้ไปทุกวันอาทิตย์ เราจะเห็นผู้คนบนเกาะปั่นจักรยานโดยมีกลุ่มชมรมจักรยานของแต่ละชุมชนเป็น แกนนําในการปั่นนําร่อง เปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนด้วยจักรยาน เกาะสมุยเป็นเกาะที่มีขนาดพื้นที่ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป มีพื้นที่เพียง ๒๔๗ ตร.กม. มีถนนสายรอบเกาะยาว ๕๐ กิโลเมตร โดยถนนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเลียบชายหาด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสําหรับกิจกรรมการท่อง เที่ยวแบบพักผ่อน เนิบช้า ไม่เร่งรีบ จึงเห็นว่ากิจกรรมปั่นจักรยานจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวของ สมุยต่อไป ในงานสมุยคาร์ฟรีเดย์ทุกปีจะมีการเปิดเส้นทางจักรยาน และ ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับ รู้ควบคู่กันไป ซึ่งในปีนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเกาะแตน Day กำเนิดขึ้นโดยมีหน่วยงานริเริ่มหลัก 4 หน่วยงาน คือ มูลนิธิเกาะสีเขียว เทศบาลนครเกาะสมุย ศูนย์ประสานงาน การท่องเที่ยวเกาะสมุย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิใบไม้เขียว โดยมี เทศบาล และมูลนิธิเกาะ สีเขียวเป็นเจ้าภาพหลัก และ ๒ หน่วยงานหลังสนับสนุนผลักดันร่วมจัดมา ตั้งแต่ปีแรก ปี 2555 ต่อเนื่องจน ถึงปีนี้ซึ่ง เป็นปีที่ 4 ความเป็นมาของงาน Samui Car Free Day เริ่มจากที่ทุกคนเห็นร่วมกัน ในหลาย ๆ องค์ประกอบ
  1. นโยบายทั้งหน่วยงานรัฐกลาง รัฐท้องถิ่น เอกชนในพื้นที่เห็นร่วมกันที่จะนำพาเกาะสมุย ไปสู่การเป็น เกาะสีเขียว Green Island ซึ่งหมายถึง มีการฟื้นฟูและรักษาธรรมชาติที่ สวยงามและวิถีชีวิตท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะสมุย รวมไปถึงพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
  2. ร่วมกันที่จะนำพาเกาะสมุย ไปสู่การเป็นเกาะคาร์บอนต่ำ นำร่องของแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Low Carbon Society) ซึ่งมุ่งประเด็นหลักในเรื่อง ลดการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจก ลดการสร้างมลพิษ ลดการใช้พลังงานและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  3. เกาะสมุยเป็นเกาะที่มีขนาดพื้นที่ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป มีพื้นที่เพียง ๒๔๗ ตร.กม. มีถนนสายรอบเกาะยาว ๕๐ กิโลเมตร โดยถนนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเลียบชายหาด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ น่าจะเหมาะสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า
  4. เกาะสมุยมีพาหนะยานยนตร์บนท้องถนนมากขึ้น ๆ โดยที่ผู้ใช้ถนน (User) มาจากหลากหลายสัญชาตทั่วโลก การเคารพกฎจราจร วินัยจราจรก็แตกต่างกัน โอกาสเกิดอุบัติเหตุจราจรจึงสูงตามไปด้วย
  5. กระแสลดโลกร้อนในกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเกาะสมุยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากยุโรปค่อนข้างใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมสูง
จึงเห็นร่วมกันใช้วัน รณรงค์ World Car Free Day ซึ่งปกติตรงกับวันที่ 22 กันยายนของทุกปี จัดงานรณรงค์ ส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง และลดการใช้พาหนะที่เป็นยานยนตร์ในเกาะสมุย