LATEST NEWS

สมุยใช้โอกาส WORLD CAR FREE DAY 2015 ประกาศเจตนารมร่วมกันในการ ขับเคลื่อนเกาะสมุยสู่การเป็น เกาะสวรรค์นักปั่น CYCLING PARADISE นําโดยเทศบาลนครเกาะสมุย มูลนิธิเกาะสีเขียว ร่วมกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน 46 องค์กร ลงนามบันทึกข้อตกลงปฏิญญาว่าด้วยการขับเคลื่อนเกาะสมุย สู่การเป็น เกาะ สวรรค์นักปั่น Cycling Paradise โดยมีสาระสําคัญครอบคลุมทั้งด้าน….รายละเอียด